№ 76/3 (2016)

Содержание

Статьи

Г. А. Krivov, V. A. Matvienko, C. O. Zvorykin, P. A. Akimenko
PDF
I. B. Chepkov, M. I. Lukhanin, V. Ye. Sirenko
PDF
A. R. Fialkovskyi
PDF
D. S. Kiva, V. F. Zabashta
PDF
N. M Fialko, R. V. Dinzhos, R. A. Navrodskaya
PDF
M. M. Mitrakhovych, M. I. Kislyak, V. V. Komarov
PDF
S. V. Yershov, V. M. Samokhval, Yu. G. Antonov, G. A. Medinsky
PDF
A. N. Shalamov
PDF
V. V. Kvasnytskyi, V. F. Kvasnytskyi, H. V. Yermolayev, M. V. Matviienko
PDF
Y. P. Zhang, J. L. Yi, Z. Y. Luo, C. L. Dong, X. X. Wang
PDF
O. M. Kostin, V. O. Martynenko, V. V. Kvasnytskyi, S. I. Shkurat
PDF
О. А. Slyvinskyy, S. P. Bisyk, O. V. Chernozubenko
PDF
V. М. Prokhorenko, A. A. Perepichay, D. V. Prokhorenko
PDF
I. Ph. Korinets, V. P. Boyko
PDF
R. Ryzhov, P. Sydorenko, S. Nestoulia
PDF
V. М. Pashchenko
PDF