№ 83/2 (2018)

Содержание

Статьи

V. L. Shvetsov
PDF
G. A. Krivov, C. O. Zvorykin
PDF
A. S. Bychkov, O. Yu. Nechyporenko
PDF
N. M. Fialko, V. G. Prokopov, Ju. V. Sherenkovsky, S. A. Aleshko, M. V. Hanzha, N. P. Polozenko, O. E. Maletskaya, O. N. Kutniak, A. Regragui, M. I. Donchak
PDF PDF
O. I. Oliynyk, A. O. Perepichay, V. M. Torop, O. V. Prokhorenko, I. I. Perepichay
PDF PDF
V. S. Yefanov, A. N. Ovchinnikov, I. A. Petrik, A. A. Mylenko
PDF PDF
V. L. Kovalenko, R. V. Mastenko, N. M. Strelenko
PDF PDF
Ye. Yu. Bilchuk
PDF PDF
O. A. Slyvinskyy, A. S. Bornikov
PDF
A. Ye. Zubanjov
PDF