№ 83/2 (2018)

Содержание

Статьи

V. L. Shvetsov
PDF
G. A. Krivov, C. O. Zvorykin
PDF
A. S. Bychkov, O. Yu. Nechyporenko
PDF
N. M. Fialko, V. G. Prokopov, Ju. V. Sherenkovsky, S. A. Aleshko, M. V. Hanzha, N. P. Polozenko, O. E. Maletskaya, O. N. Kutniak, A. Regragui, M. I. Donchak
PDF
O. I. Oliynyk, A. O. Perepichay, V. M. Torop, O. V. Prokhorenko, I. I. Perepichay
PDF
V. S. Yefanov, A. N. Ovchinnikov, I. A. Petrik, A. A. Mylenko
PDF
V. L. Kovalenko, R. V. Mastenko, N. M. Strelenko
PDF
Ye. Yu. Bilchuk
PDF
O. A. Slyvinskyy, A. S. Bornikov
PDF
A. Ye. Zubanjov
PDF