№ 73/4 (2015)

Содержание

Статьи

M.I. Lukhanin, V.Y. Sirenko, M.A. Chernega
PDF
S. G. Krivova
PDF
L. R . Vishnyakov, V. N. Morozova, V. P. Moroz, V. Т. Varchenko, А. S. Bichkov, А. V. Andreev
PDF
O. О. Каrpikova, I. О. Husarova, O. М. Potapov
PDF
K. V. Kozis, О. M. Potapov, A. N. Simbirkina, T. A. Manko
PDF
A.N. Simbirkina, O.V. Chervakov, О.M. Potapov, A.I. Matsuka, D.O. Chervakov
PDF
S. N. Pakhomov, V. I. Reznichenko, S.Y. Mostipan
PDF
V. A. Pasechnyk, A. A. Khmurenko
PDF
A. I. Burya, O. A. Naberezhnaya
PDF
V. P. Babak, V. V. Shchepetov
PDF
V. O. Haievskyi, O. A. Haievskyi, C. O. Zvorykin
PDF
G. I. Sharayevskij
PDF
A. N. Shalamov
PDF
S. F. Filonenko
PDF