№ 85/4 (2018)

Содержание

Статьи

T. A. Manko, I. A. Husarova, A. M. Potapov, A. N. Simbirkina, Yu. V. Falchenko, A. F. Salenko, V. P. Solntsev
PDF PDF
S. A. Odaiskyi, A. O. Lobov, V. K. Moskalets
PDF PDF
V. V. Tsyganov, L. S. Matvieienko
PDF PDF
S. A. Shylin, A. V. Litot
PDF PDF
T. А. Manko, A. V. Litot, S. A. Shilin
PDF PDF
Т. A. Manko, К. V. Kozis
PDF
T. B. Yanko, A. V. Ovchinnikov, N. P. Lyutyk, V. N. Korzhyk
PDF PDF
I. V. Potapov, T. S. Zubova, E. A. Pogrebnaya, S. Yu. Suchkov, A. N. Simbirkina
PDF
Т. А. Manko, I. А. Gysarova, О. P. Romenskaya, А. А. Samusenko, I. I. Derevianko
PDF PDF
I. O. Safronov, D. O. Kozlovsky, M. B. Brynza, A. M. Potapov
PDF PDF
E. V. Jalovenko, V. N. Zhuravlev
PDF
E. V. Kondratyuk, V. Manyak, M. N. Aleynikov, L. L. Yemelyanova
PDF
S. D. Kharchenko
PDF
P. I. Loboda, C. O. Zvorykin, V. L. Zvorykin, E. L. Vrzhyzhevskyi, Yu. M. Romanenko
PDF PDF