№ 87/2 (2019)

Содержание

Статьи

V. L. Shvetsov, M. M. Grishin
PDF
S. G. Krivova, A. Ye. Zubanjov
PDF
G. I. Kostyuk, V. V. Popov, K. O. Kostyk
PDF
A. N. Shelkovoj, E. V. Naboka
PDF
G. I. Sharaevsky, N. М. Fialko, I. G. Sharaevsky, L. B. Zimin
PDF
P. I. Loboda, C. O. Zvorykin, V. L. Zvorykin, E. L. Vrzhyzhevskyi, T. G. Taranova, V. A. Kostin
PDF
A. I. Burya, A.-M. V. Tomina, Ye. A. Yeriomina
PDF
N. M. Strelenko, V. L. Kovalenko, V. A. Polishchuk
PDF