№ 82/1 (2018)

Содержание

Статьи

K. V. Kozis, T. A. Manko, O. M. Potapov
PDF
V. V. Zakharchenko
PDF
O. O. Prontsevуch, I. O. Husarova, O. M. Potapov
PDF
Т. А. Manko, I. А. Gysarova, О. P. Romenskaya, А. А. Samusenko
PDF
K. V. Shylina, S. A. Shylin, V. A. Artemenko, V. A. Kovalenko, А. F. Sanin
PDF
A. I. Burya, A.-M. V. Tomina, V. I. Terenin, I. V. Gubarev
PDF
D.S. Kiva, V.F. Zabashta
PDF
N. M. Fialko, R. V. Dinzhos, N. O. Meranova, Ju. V. Sherenkovskiy, R. A. Navrodskaya
PDF
V. O. Haievskyi, O. A. Haievskyi, C. O. Zvorykin
PDF
A. S. Bychkov, O. Yu. Nechyporenko
PDF