№ 88/3 (2019)

Содержание

Статьи

G. A. Krivov
PDF
V. A. Boguslaev, P. D. Zhemanjuk, V. F. Mozgovoj, K. B. Balishok, V. A. Panasenko
PDF
M. S. Kulyk, F. I. Kirchu, M. Yu. Bogdanov, Hussein Hunesh, O. Yu. Surovtsev
PDF
A. S. Bolohin, G. T. Gorokhov
PDF
V. F. Zabashta
PDF
R. V. Salimov, V. O. Maksymov, O. Yu. Surovtsev, O. I. Yurchenko
PDF
V. V. Kvasnytskyi, M. V. Matviienko, V. F. Kvasnytskyi, Y. A. Buturlia
PDF
Wang Haiyan, Yanyi Ma, Yupeng Zhang, Chunlin Dong, Yaoyong Yi, Huai Xi
PDF
E. A. Velikoivanenko, A. S. Milenin, G. F. Rozynka, E. L. Vrzhyzhevskyi, N. V. Piskun, T. G. Taranova, C. O. Zvorykin, V. L. Zvorykin
PDF
YP Zhang, CL Dong, YQ Wang, B Hou, C Yu, WP Fang, WH Xu
PDF
V. M. Prokhorenko, D. V. Prokhorenko, C. O. Zvorykin, S. F. Hainutdinov
PDF
S. G. Krivova, V. M. Shulepov
PDF