№ 89/4 (2019)

Содержание

Статьи

S. A. Bychkov, A. D. Donets, V. F. Shmyrev
PDF
I. V. Potapov, S. Yu. Suchkov, A. N. Simbirkina, A. M. Potapov
PDF
T. A. Manko, O. P. Romenska, O. A. Samusenko, A. V. Rybalko
PDF
O. V. Litot, T. A. Manko, O. M Potapov
PDF
A. N. Simbirkina, E. A. Pogrebnaya, S. Yu. Suchkov, A. M. Potapov, O. S. Sverdlikovskaya, D. O. Chervakov, O. V. Chervakov
PDF
V. F. Mozgovoj, V. V. Klochikhin
PDF
S. G. Krivova, A. Ye. Zubanjov
PDF
O. V. Sagalovych, V. V. Popov, V. V. Sagalovych
PDF
V. A. Matvienko, S. G. Krivova, M. M. Kainov
PDF
Yu. I. Torba, D. V. Pavlenko, D. V. Tkach
PDF
G. A. Krivov, V. A. Matviienko, A. N. Rudko, V. V. Khokhotva, V. G. Chitak, A. Z. Dveirin, G. N. Romanovich
PDF
R. M. Salimov, V. O. Maksymov, Y. I. Smirnov, O. Yu. Surovtsev, O. I. Yurchenko
PDF
P. I. Loboda, C. O. Zvorykin, V. L. Zvorykin, E. L. Vrzhyzhevskyi, Yu. M. Romanenko
PDF